Styrelse

Bolagets styrelse ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst tio styrelseledamöter. Styrelsen ska utses av årsstämman och mandatperioden är ett år.

På årsstämma den 26 april 2023 beslutade om omval av samtliga ledamöter, varmed styrelsen härefter har utgjorts av Anders Böös, Ulrika Hagdahl, Anders Lönnqvist, Lars Wedenborn samt Ingrid Åkesson Bonde som ordförande.

 

För information om ersättning till styrelsen, se not 3 i årsredovisningen.


Styrelsens ordförande

Ingrid Bonde

Ingrid Bonde (f. 1959) har mer 30 års erfarenhet av ledande positioner i svenskt näringsliv och offentlig sektor. Hennes långa lista av tidigare uppdrag inkluderar i urval vice VD och finansdirektör på Vattenfall, VD AMF Pension, Generaldirektör på Finansinspektionen, styrelseordförande Jernhusen och Euromaint, samt styrelseledamot Danske Bank, Loomis, Nasdaq OMX och Postnord. Befintliga uppdrag inkluderar styrelseordförande Alecta och Apoteket, vice styrelseordförande Telia, samt styrelseledamot Securitas och Husqvarna.

Ingrid Bonde är en känd profil i svenskt samhällsliv och har genom åren skapat sig ett namn med erkänd hög professionell kompetens. Hon har byggt ett unikt nätverk inom både privata och offentliga organisationer. Under sin professionella karriär har Ingrid Bonde tillägnat sig värdefulla och övergripande erfarenheter, särskilt inom affärstjänster och finansiella tjänster, liksom en djup kunskap om kapitalmarknader och det finansiella systemet.

 

Oberoende i förhållande till Tebede och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

År för tillträde: 2021
Innehav:
1. A-aktier: 50 000
2. B-aktier: 83 336
3. Teckningsoption serie 2021:1: 83 333
4. Teckningsoption serie 2021:2: 50 000
5. Teckningsoption serie 2021:3: 50 000


Styrelse­medlem

Anders Böös

Anders Böös (f. 1964) har mer än 30 års erfarenhet av en rad olika styrelseuppdrag och ledande positioner med inriktning på omstrukturering av verksamheter, omprofilering av företag, tillväxtstrategier inklusive förvärv och fusioner samt börsintroduktioner samtidigt som han har varit en aktiv investerare. Han har över åren verkat i branscher som finans, fastigheter, applikationsmjukvara och affärstjänster.

 

Anders professionella bakgrund sträcker sig till mitten av 1980-talet med anställningar på Jacobson & Ponsbach och Carnegie. Under perioden 1992-2001 innehade han en rad olika positioner i Hagströmer & Qviberg-gruppen bland annat som VD mellan 1999-2001. Anders Böös var VD för det börsnoterade fastighetsbolaget Drott under förändringsperioden 2003-2004. Under denna tid omvandlades Drott från ett stort vittförgrenat fastighetsbolag till två fokuserade bolag, varav det ena bestod av kontorsfastigheter med tyngdpunkt i Stockholm som numera är en del av det börsnoterade Fabege. Det andra bolaget utgjordes av bostadsfastigheter som knoppades av till Drotts dåvarande aktieägare. Detta utgör idag basen i Stena Fastigheter.

Under perioden 2004-2016 var Anders Böös ordförande för affärsystemleverantören IFS. Han valdes in i styrelsen 2003 och utsågs till ordförande 2004. Hans initiala uppdrag från IFS huvudägare var att utveckla och implementera en finansiell omstöpning av bolaget. IFS hade en stark men diversifierad produktportfölj men hade under sin tid som börsnoterat bolag inte visat lönsamhet. Ett antal strategiska och operationella åtgärder lanserades 2004 vilket innefattade en kombination av tillväxtinriktade investeringar inom utvalda produktområden, effektiviseringar och ökat avtryck på marknaden. Under perioden 2003-2016 då Anders Böös var verksam i IFS uppgick aktieägarnas totalavkastning till 26 procent per år.

 

Anders Böös var styrelsens ordförande för Cision under perioden 2006-2013. Han ledde omdaningen av informations- och mediabevakningsföretaget Observer till en av ledande aktörerna i världen inom public relations där lösningar kring arbetsprocesser och tjänster utgjorde kärnan i kunderbjudandet. Intäktsmodellen utvecklades till att i huvudsak baseras på löpande prenumerations- eller abonnemangsintäkter.

Anders Böös är en aktiv venture investerare i tillväxtbolag. Han är även industriell rådgivare till välrenommerade private-equity bolag i Norden. Idag är Anders Böös ordförande i styrelserna för Einride AB, Hantverksdata Holding AB och Valamis OY, samt ledamot i styrelsen för Investment AB Latour.

 

Oberoende i förhållande till Tebede och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

År för tillträde: 2021
Innehav:
1. A-aktier: 372 245
2. B-aktier: 903 332
3. Teckningsoption serie 2021:1: 10 974
4. Teckningsoption serie 2021:2: 661 268
5. Teckningsoption serie 2021:3: 300 000


Styrelse­medlem

Ulrika Hagdahl

Ulrika Hagdahl (f. 1962) har mer än 30 års erfarenhet av ledande positioner och styrelsearbete i näringslivet. Hon är eller har varit ledamot i styrelserna för bland annat Invisio, Beijer Electronics, HiQ, Sectra, Haldex och IFS samt VD för Orc Group.

 

Ulrika Hagdahl grundade mjukvaruföretaget Orc Software 1987, sedermera Orc Group, och ledde därefter bolagets expansion som inbegrep en internationell lansering samt en börsnotering av bolaget på Nasdaq OMX. Orc Group ingår numera i Itiviti.

Under sin professionella karriär har hon byggt en omfattande kompetens och djup kunskap, särskilt inom branscher som mjukvara och service/tjänstesektorn. Ulrika Hagdahl har samtidigt värdefulla erfarenheter från förvärv och fusioner, kapitalmarknadstransaktioner och styrelsearbete.

 

Oberoende i förhållande till Tebede och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

År för tillträde: 2021
Innehav:
1. A-aktier: 50 000
2. B-aktier: 50 000
3. Teckningsoption serie 2021:1: 50 000
4. Teckningsoption serie 2021:2: 50 000
5. Teckningsoption serie 2021:3: 50 000


Styrelse­medlem

Anders Lönnqvist

Anders Lönnqvist (f. 1958) har mer än 30 års erfarenhet av styrelsearbete och ledande positioner inom rad olika företag samtidigt som han har varit en aktiv investerare. Han har över åren verkat i branscher som fastigheter, affärstjänster, IT, telekom och hotell/restaurangnäringen samt musik och film.

 

Anders Lönnqvist professionella bakgrund sträcker sig till slutet av 1970-talet med några olika anställningar i finansbranschen, först inom försäkring och därefter som portföljförvaltare inom Skrinetkoncernen. Anders började sedan som portföljförvaltare hos Investment AB Beijer när företaget förvärvade Servisen 1985. Han blev samtidigt styrelseordförande för Servisen som utvecklades till en ledande aktör inom optionshandel och riskhanteringssystem. I egen regi förvärvade Anders Lönnqvist 100 procent av Servisen 1992 då bolaget var en fondkommissionär i Sverige, Norge och Finland vars verksamhet såldes 1995. Därefter lades fokus på investeringar inom IT, telekom och bioteknik. Investeringarna resulterade sedermera i flera börsintroduktioner.

Servisen förvärvade tillsammans med huvudägaren Urban Edenström och partners Stronghold/Newsec från Sweco 1997. Anders Lönnqvist är bolagets styrelseordförande från samma år. Stronghold är numera holdingbolag för koncernens verksamheter som expanderat genom olika tjänster relaterade till fastigheter såsom förvaltningstjänster, förmögenhetsförvaltning, analys, transaktionstjänster och fastighetsfondsförvaltning parat med en geografisk expansion där företagsbyggandet haft en mycket långsiktig inriktning. Strongholds omsättning har stigit från cirka 100 kr 1997 till cirka 3 miljarder SEK 2020.

 

Sedan 1985 är Anders Lönnqvist styrelseledamot i SSRS/Elite Hotel. SSRS/Elite Hotel har skapat tillväxt organiskt och genom förvärv. Antalet hotell har vuxit från cirka tre hotell i mitten av 1980-talet till 38 hotell idag samtidigt som kedjan utvecklat pub- och restaurangkonceptet Bishop Arms. Strategin har präglats av långsiktighet och målmedvetet varumärkesbyggande.

 

Under perioden 2012- 2018 var Anders Lönnqvist styrelseledamot i bilbesiktningsföretaget Opus där han aktivt deltog i utvecklingen av bolagets strategi där förvärv var en central del.

Under perioden 2012-2018 steg Opus omsättning med 32 procent per år i genomsnitt, EBITDA ökade med 60 procent per år och aktieägarnas totalavkastning uppgick till 30 procent per år. Anders Lönnqvist har genom Servisen på senare tid bland annat investerat i Rental United, Stockfiller Estrid, Maurten, Vacci och Texel där flera är av aktiv karaktär.

 

Idag är Anders ordförande i styrelserna för Servisen, Stronghold/Newsec och Nouvago Capital samt ledamot i styrelserna för SSRS/Elite Hotel, Strax, Rental United, Buildroid och Tebede.

 

Oberoende i förhållande till Tebede och dess ledande befattningshavare: Nej
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Nej

År för tillträde: 2021
Innehav:
1. A-aktier: 372 245
2. B-aktier: 903 333
3. Teckningsoption serie 2021:1: 10 975
4. Teckningsoption serie 2021:2: 661 268
5. Teckningsoption serie 2021:3: 300 000


Styrelse­medlem

Lars Wedenborn

Lars Wedenborn (f. 1958) har mer än 30 års erfarenheter av ledarskap. Bland hans olika nuvarande eller tidigare uppdrag ingår ordförande för styrelsen i AMF, ledamot av styrelserna för SKF, Höganäs, Nasdaq Group, FAM där han tillika var VD, samt finansdirektör för Investor och Alfred Berg.

Lars Wedenborn är en erkänd och välrenommerad affärsman med lång erfarenhet av exekutiva positioner i förstklassiga företag inom svenskt och internationellt näringsliv. Han har också väl vitsordade erfarenheter av både publika och privata investeringar. Lars Wedenborn besitter efter sin långa karriär ett omfattande nätverk inom såväl näringslivet som politikersfären.

 

Oberoende i förhållande till Tebede och dess ledande befattningshavare: Ja
Oberoende i förhållande till större aktieägare: Ja

År för tillträde: 2021
Innehav:
1. A-aktier: 50 000
2. B-aktier: 50 000
3. Teckningsoption serie 2021:1: 50 000
4. Teckningsoption serie 2021:2: 50 000
5. Teckningsoption serie 2021:3: 50 000


Styrelsens arbete

Styrelsen är bolagets högsta beslutande organ efter bolagsstämman. Enligt Aktiebolagslagen är styrelsen ansvarig för bolagets förvaltning och organisation. Styrelsen ska fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation och se till att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Vidare ska styrelsen fastställa de övergripande målen för bolagets verksamhet och besluta om bolagets strategi för att nå målen samt fortlöpande utvärdera bolagets ledning. Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att bolagets finansiella rapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen VD.

 

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och som regel fastställs på det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen reglerar bland annat funktioner och fördelningen av arbete mellan styrelsen och VD.

 

På det konstituerande styrelsemötet fastställer styrelsen även instruktion för VD innefattande instruktioner för finansiell rapportering samt delegeringsordning och attest- och utanordningsinstruktion. Styrelsen sammanträder enligt ett årligen fastställt schema. Utöver dessa möten kan ytterligare styrelsemöten sammankallas för att hantera frågor som inte kan hänskjutas till ett ordinarie styrelsemöte.

 

VD och ledande befattnings­havare

VD är underordnad styrelsen och ansvarar enligt Aktiebolagslagen för bolagets löpande förvaltning och den dagliga verksamheten. Arbetsfördelningen mellan styrelse och VD anges i arbetsordningen för styrelsen och VD-instruktionen. Ledningen i Tebede ska säkerställa att bolaget lever upp till samtliga regelverk för noterade bolag.

Utskott

Styrelsen består av fem ledamöter och hela styrelsen förutom Anders Lönnqvist svarar för revisionsutskottets och ersättningsutskottets uppgifter. Styrelsen fastställer årligen instruktioner för utskottens arbetsuppgifter.

 

Revisionsutskottets uppgifter omfattar bland annat att övervaka bolagets finansiella rapportering, interna kontroll och riskhantering samt hålla sig informerad om revision av årsredovisning och säkerställa revisorernas självständighet och opartiskhet. Revisionsutskottets ordförande är Ulrika Hagdahl. Ersättningsutskottets uppgifter omfattar bland annat att föreslå riktlinjer för ersättning till VD och andra ledande befattningshavare samt rapportera om utbetalda och innestående ersättningar liksom utvärdera tillämpningen av riktlinjerna. Ersättningsutskottets ordförande är Ingrid Bonde.

Styrelsens utskott

Revisionsutskottet
Revisionsutskottet är ett rådgivande och beredande utskott. Revisionsutskottet ansvarar för att övervaka och säkerställa kvaliteten i den finansiella rapporteringe samt effektiviteten i intern kontroll. Utskottet diskuterar även värderingsfrågor och andra bedömningar i boksluten.
Styrelsen beslutade den 17 september 2021 att samtliga styrelsemedlemmar förutom Anders Lönnqvist såsom VD i bolaget tills vidare ingår i Revisionsutskottet, samt att utse Ulrika Hagdahl till utskottets ordförande. Utskottet har under 2021/22 haft fem möten och samtliga ledamöter har närvarat vid dessa möten.


Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottet är ett beredande utskott. Ersättningsutskottet ska vidare följa och utvärdera program för rörliga ersättningar samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ledande befattningshavare som årsstämman fattat beslut om samt gällande ersättningsstruktur och ersättningsnivåer.
Styrelsen beslutade den 17 september 2021 att samtliga styrelsemedlemmar, förutom Anders Lönnqvist såsom VD i bolaget, tills vidare ingår i utskottet, samt att utse Ingrid Bonde till utskottets ordförande. Utskottet har under 2021/22 haft två möten och samtliga ledamöter har närvarat på dessa möten.


VD och ledning
Anders Lönnqvist är VD för bolaget sedan den 31 mars 2021 VD utses av styrelsen och leder verksamheten i enlighet med de instruktioner som styrelsen har antagit samt ansvarar för den löpande förvaltningen av bolagets och koncernens verksamhet enligt aktiebolagslagen.


Revisor
På årsstämma den 17 september 2021 valdes Öhrlings Price WaterhouseCoopers AB representerade av Niklas Kullberg, till revisor för tiden intill slutet av nästkommande årsstämma och att arvode till revisorn ska utgå med belopp enligt godkänd räkning.