Aktieägare

Antalet A-aktier uppgick 31 december 2022 till 11 348 394 och antalet B-aktier till 2 000 000. Aktiekapitalet uppgick till 3,4 miljoner SEK. Såväl A- som B-aktier har 1 rösträtt. Den 31 december 2022 innehade de 10 största ägarna tillsammans 61,7 procent av totalt aktiekapital.


Bolaget hade 31 december 2022 tre utestående serier av teckningsoptioner varav två är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. För dessa teckningsoptioner gäller att fyra teckningsoptioner berättigar till lösen av en aktie. För samtliga teckningsoptioner gäller att lösen av nya aktier sker till kurs 115 SEK per aktie senast 30 juni 2026. Det sammantagna antalet nya aktier som kan tillkomma genom lösen av teckningsoptioner som inte innehas av Bolaget uppgår till 2 829 178 aktier, motsvarande en potentiell utspädning uppgående till 21,3 procent.

Per 31 mars 2023 har antalet A-aktier genom nyemissioner under inledningen av 2023 utökats med 295 949 innebärande att det sammantagna antalet A- och B-aktier härefter uppgår till 13 644 343. Utspädningen till följd av lösen av teckningsoptioner har följaktligen minskat något och uppgår härefter till 20,8 procent.

Tebedes största ägare är Anders Lönnqvist och Anders Böös, vilka tillsammans med styrelse, ledning och anställda äger cirka 43 procent i Bolaget. Andra större ägare utgörs av professionella och institutionella investerare inklusive Roosgruppen, Carnegie Fonder, Lannebo Fonder, Swedbank Robur Fonder, Norron Fonder och Alcur Fonder.