Finansiella mål

Tebedes finansiella mål är att uppnå god tillväxt och lönsamhet över tid, där en årlig utdelning till aktieägarna långsiktigt ska motsvara cirka 50 procent av Bolagets nettoresultat. Koncernen ska ha hög finansiell flexibilitet som möjliggör expansion genom förvärv, där nettoskulden inklusive leasing i förhållande till justerad EBITDA för den senaste 12 månadsperioden ej ska överstiga 2,5x.

 

Lönsamhetsmålen för den operativa verksamheten som för närvarande är samlad under Spolargruppen är en årlig organisk tillväxt överstigande 10 procent och en rörelsemarginal (EBITA) överstigande 15 procent.

Finansiella rapporter