Valberedning

I enlighet med beslut på bolagsstämma i april 2021 ska Bolaget årligen bilda en valberedning med fem ledamöter bestående av (A) en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna samt (B) bolagets styrelseordförande. Den första valberedningen sammankallades inför årsstämman för 2022, vilken med anledning av Bolagets ändrade räkenskapsår infaller först i april 2023.

Valberedningen utsågs den 31 oktober 2022 och består av följande ledamöter (med de största aktieägarna inom parentes):

• Ulf Strömsten, valberedningens ordförande (Servisen Investment Management AB)

• Anders Böös (AGB Kronolund AB)

• Hjalmar Ek (Lannebo Fonder)

• Anna Strömberg (Carnegie Fonder)

• Ingrid Bonde, styrelseordförande Tebede AB

Valberedningens huvudsakliga arbete har varit att utvärdera och utarbeta förslag vad gäller styrelsens sammansättning och ersättning, samt rekommendation beträffande, och ersättning till, bolagets externa revisor. För att hjälpa valberedningen har styrelseordföranden presenterat en utvärdering av styrelsen och dess arbete.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen kan göra detta skriftligen till följande adress: Valberedningen, Tebede AB, Box 5712, 114 87 Stockholm. Förslag kan även lämnas per e-post till följande adress: info@tebede.se

Principer för valberedningen

Valberedningen inför årsstämma i Tebede AB, org.nr 559309-8790 (”Bolaget”) ska representera de fyra till röstetalet största ägarregistrerade aktieägarna listade i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per utgången av det tredje kvartalet av Bolagets varje räkenskapsår, samt inkludera styrelsens ordförande.

Den ägarstatistik som används för att bestämma vem som ska ha rätt att utse ledamot till valberedningen ska genomgående vara sorterad efter röststyrka (ägargrupperad) och omfatta de 25 största ägarregistrerade aktieägarna i Sverige. En ägarregistrerad aktieägare är en aktieägare som har ett konto hos Euroclear Sweden AB i eget namn eller en aktieägare som innehar en depå hos en förvaltare och har fått sin identitet rapporterad till Euroclear Sweden AB.

Till ordförande i valberedningen ska den ledamot som tillsatts av den till röstetalet störste aktieägaren utses, förutsatt att ledamoten inte är ledamot av styrelsen. Valberedningen ska uppfylla de krav på sammansättning som uppställs i Koden.

Om en eller flera aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen tidigare än tre månader före årsstämman upphör att tillhöra de fyra till röstetalet största aktieägarna ska ledamöter utsedda av dessa aktieägare ställa sina platser till förfogande och den eller de aktieägare som tillkommer till de fyra till röstetalet största aktieägarna ska äga rätt att utse ersättare till de avgående ledamöterna. Dock ska inga marginella skillnader i aktieinnehav och ändringar i aktieinnehav som uppstår senare än tre månader innan årsstämman leda till några ändringar i sammansättningen av valberedningen, såvida inte särskilda omständigheter föreligger. För det fall att en ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört och valberedningen finner det önskvärt att utse en ersättare, ska sådan ersättare utses av samme aktieägare som utsett den avgående ledamoten eller, om denne inte längre tillhör de till röstetalet sett största aktieägarna, av den aktieägare som sett till antalet innehavda röster står näst i tur. Ändringar i valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Sammansättningen av valberedningen ska offentliggöras senast sex månader före stämman, med uppgift om vilken enskild ägare som utsett en viss ledamot. Ingen ersättning ska utgå till ledamöterna i valberedningen. Eventuella nödvändiga omkostnader för valberedningens arbete ska dock bäras av Bolaget.

Valberedningens mandattid löper till dess nästkommande valberednings sammansättning offentliggjorts. Valberedningen ska tillvarata Bolagets samtliga aktieägares intresse i frågor som faller inom ramen för valberedningens uppgifter i enlighet med Koden. Utan att begränsa vad som tidigare sagts, ska valberedningen lämna förslag till stämmoordförande vid årsstämma, styrelse, styrelseordförande, revisor, styrelsearvode med uppdelning mellan ordföranden och övriga ledamöter samt ersättning för utskottsarbete och annan ersättning för styrelseuppdrag, arvode till Bolagets revisor samt principer för utseende av valberedningen.