Om Tebede

Tebede är genom det helägda dotterbolaget Spolargruppen nordisk marknadsledare inom rörinfordring, rörspolning, underhåll och tätning av ventilationskanaler, samt andra kompletterande tjänster som säljs och utförs i samma marknadskanaler såsom till exempel geovärmelösningar för flerbostadshus. Det enskilt största verksamhetsområdet utgörs av rörinfordring och rörspolning.

Koncernens slutkunder utgörs av fastighetsägare, huvudsakligen kommersiella förvaltare av bostäder och lokaler, allmännyttan och bostadsrättsföreningar.

 

Tebede har en tydlig tillväxtstrategi med fokus på både förvärv och organisk tillväxt inklusive genom etableringar på nya orter. Koncernen har höga kvalitets- och hållbarhetsambitioner, och aspirerar på att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen. Sammantaget har koncernen 450 anställda och ett 20-tal kontor fördelat på Sverige, Norge, Danmark och Finland.

 

Den nordiska marknaden för rörinfordring och rörspolning beräknas för innevarande år (2023) uppgå till drygt 9 miljarder SEK. Den årliga marknadstillväxten har den senaste femårsperioden uppgått till 12 procent årligen och förväntas växa i ungefär samma takt även under de närmaste åren. Sverige är den enskilt största marknaden och utgör för närvarande 60 procent av den nordiska totalmarknaden. Då marknaden är fragmenterad finns goda möjligheter att växa såväl organiskt som genom förvärv.

 

Koncernens marknadsposition och breda kundbas, i kombination med nära kundrelationer, skapar löpande affärsmöjligheter inom existerande verksamheter, samt möjligheter för nya tjänster och produkter som kan komplettera nuvarande erbjudanden. Tebede tillvaratar dessa möjligheter genom både aktiv affärsutveckling och kompletterande förvärv. Sedan samgåendet med Spolargruppen i april 2022 fram till mars 2023 har ett flertal affärsinitiativ initierats och sammantaget sju kompletterande förvärv genomförts, båda vilka bidragit till att befästa koncernens positioner inom utvalda segment.

Spolar­gruppens Tjänste­erbjudande

Relining
Lätt spolning
Rörinspektion
Kanaltätning
Relaterade kompletterande tjänster

Tebede börsintroducerades i juni 2021 och handlas sedan maj 2022 på NASDAQ First North Growth Market. Bolagets största ägare är Anders Lönnqvist och Anders Böös, vilka tillsammans med styrelse, ledning och anställda äger cirka 43 procent i Bolaget. Andra större ägare utgörs av professionella och institutionella investerare inklusive Roosgruppen, Carnegie Fonder, Lannebo Fonder, Swedbank Robur Fonder, Norron Fonder och Alcur Fonder.

Tebedes finansiella mål är att uppnå god tillväxt och lönsamhet över tid, där en årlig utdelning till aktieägarna långsiktigt ska motsvara cirka 50 procent av Bolagets nettoresultat. Koncernen ska ha hög finansiell flexibilitet som möjliggör expansion genom förvärv, där nettoskulden inklusive leasing i förhållande till justerad EBITDA för den senaste 12 månadsperioden ej ska överstiga 2,5x. Lönsamhetsmålen för den operativa verksamheten som för närvarande är samlad under Spolargruppen är en årlig organisk tillväxt överstigande 10 procent och en rörelsemarginal (EBITA) överstigande 15 procent.

30 mars 2021

tbd30 grundas som ett av Sveriges första SPAC-bolag

24 juni 2021

tbd30 noteras på Nasdaq Stockholm. Sökprocess inleds

22 mars 2022

Förvärvet av Spolargruppen och de-SPAC annonseras

28 april 2022

Förvärvet genomförs och tbd30 noteras på First North

28 april 2023

Utveckling av Spolargruppen till en ledande nordisk aktör

2023

tbd30 byter namn till Tebede och inleder nästa fas

Marknad och geografisk närvaro

Den nordiska marknaden för rörinfordring och rörspolning beräknas för innevarande år (2023) uppgå till drygt 9 miljarder SEK. Av den totala marknaden svarar rörinfodring och rörspolning för ungefär hälften vardera. Den årliga marknadstillväxten har den senaste femårsperioden uppgått till 12 procent årligen och förväntas växa i ungefär samma takt även under de närmaste åren. Sverige är den enskilt största marknaden och utgör för närvarande 60 procent av den nordiska totalmarknaden.

 

Koncernen har sitt huvudkontor i Stockholm och bedriver sin operativa verksamhet från 20 kontor runtom i Sverige, Norge, Danmark och Finland.

Värdedrivare

Organisk tillväxt

 • Marknadsandelar
 • Affärsutveckling
 • Attrahera och behåll kompetenta medarbetare

Marginaler

 • Prissättning
 • Synergier och effektivitet
 • Kostnadsmedvetenhet
 • Stärkt samordning och optimering

Stark marknadsposition

 • Marknadsposition
 • Varumärkesutveckling
 • Förvärv

Förutsägbarhet

 • Återkommande kunder
 • Serviceavtal